תנאי שימוש

כללי

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שלנו (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות מילובר, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "החברה").
 • השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, והכוונה היא לגברים ולנשים כאחד. לתאגידים ופרטיים כאחד.

השימוש באתר

 • הכניסה ו/או השימוש באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה ומעידים על הסכמתך ואישורך את תנאים אלה. לפיכך, הנך מתבקש
  לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולהתעדכן בכל שינוי (ככל שיהיה) עובר לכל כניסה או שימוש באתר. אם אינך מסכים למה מתנאי השימוש
  כמפורט מטה, הנך מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר ו/או לבצע בו כל פעילות ו/או לעשות בו כל שימוש.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר. הנך מתבקש לבדוק את
  תנאי השימוש המעודכנים בכל כניסה לאתר, ותחשב כמי שמסכים להם ולעדכונים להם כפי שבתוקף בעת השימוש.
 • השימוש באתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 18.
 • אין לעשות כל שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע, מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום
  של החברה (להלן: "התוכן") ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל. עוד מובהר, כי בשימוש בתוכן, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הנך נדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיעה באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו.

תוכן האתר

 • המוצרים המוצגים באתר עומדים ו/או יועמדו למכירה על ידי החברה, כל עוד הם זמינים במלאי ובהתאם לשיקול דעתה המלא והמוחלט של החברה. אין כל התחייבות, כי מוצר מסויים הנזכר באתר החברה אכן קיים ו/או זמין. אין באמור באתר למצות את מוצרי החברה או להגביל את החברה בכל אופן.
 • המידע המופיע באתר בקשר עם מוצרי החברה ו/או השירותים הניתנים על ידי החברה נועד להתרשמות כללית בלבד. החברה שומרת על מלוא זכויותיה לשנות את המידע המופיע באתר בהתאם לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט. החברה אינה מתחייבת שהמידע המופיע באתר הינו ו/או יהיה מלא ו/או מעודכן בכל רגע נתון, ואינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע באתר. בין השאר, החברה אינה מתחייבת שכל מוצר המופיע באתר קיים ו/או יהיה קיים במלאי החברה ו/או ברשותה של החברה.מעבר לכך, החברה שומרת על מלוא זכויותיה לשנות מחירי מוצרים המופיעים באתר בלא כל הודעה מוקדמת ובלא לעדכן את האתר.
 • החברה אינה מתחייבת כי המידע המופיע באתר ביחס למוצרים מסוימים הוא מלא ו/או מדוייק. המידע המופיע באתר הינו כללי ונועד לתת מושג ראשוני בלבד ואין להסתמך עליו.
 • החברה לא תישא בכל אחריות, לנזק, עלות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים או עקיפים, שיגרמו לאדם או לכל גוף אחר ושעשויים לנבוע מטעות ו/או תקלה ו/או אי דיוק ו/או השמטה בקשר עם המידע המוצג באתר ו/או בחלק ממנו (להלן: "טעות").
 • החברה שומרת על זכותה לנהל מו"מ ו/או לשנות ו/או להתאים את מחירי המוצרים, כולם או חלקם, כלפי כלל לקוחותיה ו/או מי מהם, על בסיס שיקול דעתה המלא בלבד, ולא לפרסם התאמות או שינויים אלו, ולא להיות מוגבלת במחירים אלו בגין פרסומם באתר.

קניין רוחני

 • כל הזכויות בקניין רוחני ובכלל זה ובלא הגבלה, גם זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, תמונות, מודלים, טקסטים, קבצים, לוגו,
  שמות מסחריים, שמות המוצרים, סיסמאות (slogans), זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, know-how,
  סודות מסחריים והלקט של הנ"ל (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט,
  חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה, או של צד שלישי אשר הסמיך את החברה לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.
 • חל איסור להוריד, לעשות שימוש, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי,
  לכל מטרה (פרסומית ושאינה פרסומית), בכל צורה, את תוכן האתר ו/או חלקו ו/או הנכלל בו לרבות באופן הגורם להטעיה או לביזוי החברה, או המפר
  את זכויות הקניין הרוחני שלה, בלא אישור מראש ובכתב מהחברה.
 • אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויותיה הקנייניות של החברה בלא
  אישור מראש ובכתב של החברה.
 • האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות, ולוגו (להלן: "הסימנים").
  סימנים שכאלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בסימנים
  בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

קישורים

 • יתכן ובאתר יופיעו קישורים לדפי אינטרנט שאינם האתר ואינם בבעלותה של החברה.
 • החברה אינה מפקחת ואין לה שליטה על אתרים אשר קישורים להם מופיעים באתר, והיא אינה אחראית לתוכנם של האתרים המקושרים או
  לקישורים נוספים המופיעים באתרים המקושרים, ואינה אחראית לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, הנובעת משימוש בקישורים אלה. החברה
  מאפשרת קיומם של קישורים אלה רק לשם הנוחות, והכללת קישור כלשהו באתר אינה מהווה, בכל דרך שהיא, הפניה לאתר המקושר ו/או
  מצג כלשהו אודות האתר המקושר על ידי החברה.

שחרור מאחריות

 • האתר, תוכנו, התוכנה עליו הוא מבוסס וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשותכם כמות שהם (as-is) וכמות שיהיו זמינים (as-available).
  השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה, בעלי מניותיה, עובדיה, ספקיה, נותני שירותים לחברה או צד שלישי כלשהו לא יישאו בכל אחריות שהיא, ובכלל זה,
  אך לא רק, ל: (א) כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן שבאתר; ו- (ב) כל מצגים לעניין בעלות
  ו/או זכויות קניין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש.
  האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים
  ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של: (א) כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן ו/או (ב) כל מחדל מלפעול,
  טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כשלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית
  אל ו/או שינוי לא מורשה של ו/או שימוש, ברשומה, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת,
  מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם.
 • החברה אינה מתחייבת או אחראית: (א) שכל חלק של האתר יהיה נקי מזיהום על ידי וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, רוגלה או כל דבר אחר העלול
  לגרום לזיהום או פגיעה; או (ב) שהכניסה לאתר תהיה ללא הפרעות או ללא תקלות או טעויות.
 • בעוד שהחברה עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר, החברה לא תהא אחראית ואינה מציגה כל מצג באשר לדיוק המידע.
  החברה לא תהיה אחראית ו/או חייבת בגין טעות דפוס או אחרת כמו גם השמטה מהתוכן. החברה לא תהיה אחראית לכל הפסד של לקוח כתוצאה
  מהפרה החובות של הלקוח על ידי הלקוח, על פי תנאי שימוש אלה או בכל אופן אחר.

אבטחה

 • החברה מתייחסת לאבטחה ברצינות. אולם, לאור אופיו של האינטרנט כרשת תקשורת פתוחה, החברה אינה יכולה להבטיח שהאתר יהיה נקי מגישה
  בלתי מורשית של צדדים שלישיים. השימוש באתר, הינו בכל זמן, על אחריותך הבלעדית.
 • במהלך ביקורך באתר אתה עשוי לבחור לבקר באתרים נוספים אשר קישורים אליהם מופיעים באתר. להחברה אין כל שליטה על האופן בו אתרים אחרים אלו,
  או השולטים בהם, עשויים להשתמש במידע שלך. בהתאם, החברה לא תהיה אחראית לכל אתר של צד שלישי כאמור ו/או במידה וצדדים שלישיים יעשו
  שימוש במידע שמסרת להם ועל האופן בו יעשה שימוש שכזה. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לתוכן שנמסר על ידי צדדים שלישיים אלו.
 • זכור, מדיניות הפרטיות אותה מפרסמת החברה באתר מתייחסת אך ורק לאתר. כאשר אינך עוד באתר אתה עשוי להיתקל בכללים שונים הנוגעים לפרטיות
  ואבטחה, ועליך לבדוק כללים אלו בכל פעם שהנך מבקר באתר אינטרנט חדש.

שיפוי

 • הנך מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את החברה, חברות הבת שלה, שותפיה, בעלי מניותיה,
  בעלי תפקיד, מנהליה, לקוחותיה, סוכניה, זכייניה, ספקיה, שותפיה העסקיים, עובדיה ונציגיה, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל
  תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים אחרים, הוצאות משפט, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחויבו על האמורים
  לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימושך באתר, הפרת תנאי השימוש על ידך, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.

סיוע טכני

 • אם יש לך צורך בהבהרות, שאלות או תלונות, הנך מוזמן לפנות לחברה. החברה תעשה כל מאמץ סביר לענות לכל פניה במהירות וביעילות ככל הניתן,
  בתוך פרק זמן סביר בהתאם לנסיבות.

שיפוט

 • תנאי השימוש לעיל, ביצועם, תוקפם ותוכנם כפופים באופן בלעדי לחוקיה של מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע באופן ישיר או עקיף לתנאי שימוש אלו,
  ביצועם, תוקפם ותוכנם, כמו גם סכסוך הנוגע לשימוש באתר, יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בחיפה

שונות

 • במקרה שהוראה כלשהי מתנאי השימוש הינה בלתי חוקית או בטלה או שאינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי הוראה זו מופרדת משאר הוראות
  תנאי שימוש אלה, ואינה גורעת מתקפותן של יתר ההוראות.
 • תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בין החברה לבין משתמשי האתר ו/או לקוחותיה.