מדיניות פרטיות

כללי

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שלנו (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות מילובר, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "החברה").
 • השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, והכוונה היא לגברים ולנשים כאחד. לתאגידים ופרטיים כאחד.
 • החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ועל כן רואה חשיבות גבוהה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר ולהסביר
  את עמדתה ופעילותה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד היא עשויה להשתמש במידע, הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או
  הנאסף בעת השימוש באתר.
 • הנתונים שיאספו וכן תוכן שהמשתמש מעלה ו/או משתף ו/או יוצר באתר, או שמועלה על ידי החברה יישמרו על גבי שרתי אחסון אשר עשויים
  להימצא במדינת ישראל או מחוצה לה. המשתמש באתר מצהיר, כי הוא מסכים לשמירת המידע גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 • החברה עשויה לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או הודעות באמצעי תקשורת אחרים הכוללים מידע בדבר מוצרים, שירותים וכן
  מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ו/או אם מסרת את פרטיך במסגרת רכישה או משא ומתן עם החברה,
  ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו, באמצעות פניה לחברה באמצעי ההתקשרות המפורטים באתר.
 • יתכן ובמהלך ביקורך באתר, תתבקש למסור מידע אשר יזהה אותך באופן אישי, ובכלל זה שמך, מידע ליצירת קשר וכן מידע הנוגע לשימוש
  שלך במוצרינו וכי יכלל מידע בקשר עם הזמנותייך בחברתנו וכיוב' (להלן: "מידע"). אם אתה מסכים לכך עתה, אולם בשלב מאוחר יותר תשנה
  את דעתך, תוכל בכל שלב להודיע לנו על ביטול הסכמתך בערוצי ההתקשרות עם החברה הקבועים באתר.
 • על מנת לעשות שימוש באתר, על המשתמש לבצע הרשמה לאתר. באחריות המשתמש לשמור על סודיות חשבון המשתמש והסיסמא שנמסרו
  לו ו/או שבחר. כמו כן, המשתמש אחראי באופן בלעדי על כל הפעולות שמתבצעות בחשבונו; במקרה של שימוש בחשבון שלא על ידי בעל החשבון
  וללא ידיעתו, על בעל החשבון להודיע על כך להחברה ללא דיחוי. המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להפיץ את שם המשתמש, סיסמא או כל מידע
  אחר המאפשר גישה לאתר. החברה אינה אחראית להפסד כלשהו אשר עלול לקרות כתוצאה משימוש של אדם אחר בשם המשתמש או בסיסמא,
  בידיעתו או ללא ידיעתו של המשתמש. כמו כן, החברה אינה אחראית לאיחור במחיקת החשבון לאחר שהמשתמש דיווח על בעיה באבטחת החשבון.
  במידע אותו תמסור לחברה יעשה שימוש על מנת לספק ולשלוח לך מידע שהתבקש על ידך ועל מנת ליצור עמך קשר לצורך קבלת משוב או
  סקרים ו/או לצורך הצעות שיווקיות ו/או תפעול הזמנות קיימות או עתידיות. החברה עשויה לעשות שימוש במידע שלך על מנת להודיע לך אודות
  נושאים הנוגעים למוצריה של החברה. החברה עשויה להשתמש במידע שתספק לשם המטרות הבאות, אך לא רק: (א) תפעול האתר;
  (ב) מענה לפניותיך ו/או שאלותיך אל החברה בכל נושא; (ג) שיפור המוצרים והשירות; (ד) מטרות שיווק; (ה) מידע למשתמש על מוצרים חדשים
  ומבצעים מיוחדים; (ו) מטרות אבטחה; (ז) הגנה על החברה, לקוחותיה והאתר; (ח) שיתוף מידע עם חברות המעניקות שירותים בשם החברה וכן,
  חברות המסייעות להחברה להפעיל את האתר ולבצע את הרכישות המקוונות; (ט) שיתוף מידע עם שותפים עסקיים; (י) שימושים נוספים אשר יפורטו
  ויעודכנו בתנאי שימוש אלה, מפעם לפעם.
 • במוסרך מידע תהא אף רשאי לאשר לחברה לשלוח אליך, מפעם לפעם, מידע וחומר אחר הנוגעים למוצרים דומים לאלו שביררת לגביהם.
 • החברה מתייחסת לשמירה על המידע שלך ברצינות. אלא אם נאמר אחרת בתנאים אלו או סוכם אחרת, החברה לא תשחרר, תשכיר או תמכור
  את המידע שלך לכל צד שלישי בלא הסכמתך.
  החברה תוכל לגלות את המידע שלך אם: (א) היא נדרשת לעשות כן על פי חוק ו/או תקנה ו/או כל החלטה שיפוטית או מעין – שיפוטית;
  (ב) על מנת להגן על זכויותיה או רכושה או אלו של לקוחותיה; (ג) על מנת לפעול מיידית להגנת הביטחון האישי של לקוחותיה או הציבור;
  (ד) בעקבות ו/או בקשר עם מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים מהותית של החברה.
 • מעבר לאיסוף מידע שנמסר על ידך או שהועלה על ידי החברה, באזור האישי יכללו פרטים כגון (אך לא רק): פרטים מזהים, כרטסת פיננסית,
  היסטורית הזמנות, פירוט הזמנות פתוחות, מועדי ופרטי אספקות (עתידיות ובעבר), פרטי הזמנות שונות וכיוב'.
 • מעבר לכך החברה עשויה לאסוף מידע נוסף, שאינו מזהה אותך באופן אישי, בקשר לשימושך באתר. מידע שכזה (להלן: "מידע אנונימי") עשוי
  לשמש להערכת יעילות פעילויות שיווק ועל מנת לשפר את השירותים המוצעים לך על ידנו. שרתינו עשויים לעשות שימוש בכלים שונים על מנת
  לנתח טרנדים, ניהול האתר, מעקב אחר תנועות משתמשים, איתור בעיות ועל מנת לאסוף מידע לשימוש הכולל.
 • החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies ודומיהם באתר. Cookie הוא כמות קטנה של מידע אשר נשלח אל הדפדפן שלך ממחשבי האתר
  ונשמר על הדיסק הקשיח של מחשבך. כאשר הינך מבקר באתר, אנו מקבלים באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים כגון כתובת ה- IP של המחשב
  שלך (או של השרת בו אתה משתמש לצורך גישה לאינטרנט), מערכת ההפעלה של המחשב שלך, סוג דפדפן הרשת בו אתה משתמש, אתר
  האינטרנט באמצעותו הגעת לאתר והעמודים בהם אתה מדפדף. מידע זה עשוי לשמש לניתוח על מנת לשפר מתן שירותים באתר.
  החברה תעשה שימוש במידע שמקורו ב- cookies על מנת להעביר לך מידע רלבנטי ועל מנת לאסוף מידע דרוש לצורך הענקת שירותים.
  במהלך ביקורך באתר, ועל מנת שתוכל להשתמש בשירות.
 • החברה מתייחסת לאבטחה ברצינות. אולם, לאור אופיו של האינטרנט כרשת תקשורת פתוחה, החברה אינה יכולה להבטיח שהתקשורת בינך
  לבין החברה תהיה נקייה מגישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים. השימוש באתר, הינו בכל זמן, על אחריותך הבלעדית.
 • במהלך ביקורך באתר אתה עשוי לבחור לבקר באתרים נוספים אשר קישורים אליהם מופיעים באתר. לחברה אין כל שליטה על האופן בו אתרים
  אחרים אלו, או השולטים בהם, עשויים להשתמש במידע שלך. בהתאם, החברה לא תהיה אחראית במידה וצדדים שלישיים יעשו שימוש במידע
  שמסרת להם ועל האופן בו יעשה שימוש שכזה. כמו כן, החברה לא תהא אחראית לתוכן שנמסר על ידי צדדים שלישיים אלו.
 • זכור, מדיניות הפרטיות אותה מפרסמת החברה באתר מתייחסת אך ורק לאתר. כאשר אינך עוד באתר אתה עשוי להיתקל בכללים שונים הנוגעים
  לפרטיות ואבטחה, ועליך לבדוק כללים אלו בכל פעם שהנך מבקר באתר אינטרנט חדש.